Podmienky dotácie

Projekt Obnov dom spravuje a realizuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Projekt je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. SAŽP 10.3.2023 upravila a zverejnila nové podmienky dotácie pre žiadateľov, ktorí sa chcú zapojiť sa do projektu a čerpať štátnu dotáciu na obnovu ich domu.

Kompletná výzva aj so všetkými prílohami bude zverejnená 6. septembra. Žiadateľ zašle žiadosť s povinnými prílohami do 90 dní od vyplnenia formulára online, aby ste získali dostatok času na ich prípravu. Táto nová a upravená výzva Vám prináša vyššiu intenzitu pomoci, a to až na úrovni 75 % z celkových oprávnených nákladov, maximálne však do výšky 15.000 eur. Základnou požiadavkou je úspora energie minimálne o 30 %. Ak však ako žiadateľ preukáže úsporu aspoň 60%, získate bonus navyše vo výške cca 4 000 eur, ktorý Vám bude vyplatený po realizácii rekonštrukcie. 

O tento príspevok môžu žiadať fyzické osoby, ktoré sú vlastníkmi rodinného domu postaveného pred rokom 2013.

Na dosiahnutie tohto cieľa Vám stačí, ak zrealizujete minimálne jedno opatrenie zo skupiny A – teda buď zateplenie obvodného plášťa, alebo výmenu okien a dverí, či zateplenie stropu a podlahy. 

Dokumenty a kroky potrebné pre získanie dotácie a k vyplneniu žiadosti:

– Občiansky preukaz

– List vlastníctva a potvrdenie o veku stavby. Vek rodinného domu viete potvrdiť kolaudačným rozhodnutím, alebo znaleckým posudkom o veku, resp. Vám stačí potvrdenie od mestského, či obecného úradu.

– Do 3 mesiacov od podpisu zmluvy musíte predložiť energetický certifikát budovy (ECB) a projektové energetické hodnotenie (PEH)

– Stavebné povolenie a ohlásenie drobnej stavby podľa nových podmienok nahrádza čestné vyhlásenie žiadateľa. Samozrejme však musíte splniť všetky podmienky, ktoré vyplývajú zo stavebného zákona.

– Doklad o bankovom účte pri podaní žiadosti o finančný príspevok už nie je potrebný. Predkladá sa až k podpísanej zmluve. 

Ministerstvo životného prostredia SR si od nových proklientsky orientovaných podmienok sľubuje výrazné zrýchlenie posudzovanie žiadostí. Cieľom je, aby ste do tridsiatich dní od podania žiadosti dostali informáciu o splnení, či nesplnení podmienok

pomoc pri vybavení žiadosti a certifikátu obnov dom